Status prawny

Centrum Mistrzostwa Sportowego jest jednostką organizacyjną Miasta Szczecin, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 z dnia 2015.12.21 ze zm.); utworzona Uchwałą Nr V/46/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2015 r.

  • Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Szczecin
  • Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.